Tuesday, February 14, 2006

Svenskt bistånd inline med framtiden

När riksdagen den 7 december voterade om utrikesutskottets betänkande UU2 (utgiftsområde 7 Internationellt bistånd) så innebar det att funktionshinderfrågorna får en betydligt större plats inom det svenska biståndet.

Det var kanon att vi inte bara ökade vårt bistånd till 1 procent av vår BNI, bruttonationalinkomst, utan att vi också på detta sätt rejält kommer att fördjupa arbetet med handikappfrågor inom detta område Beslutet innebär:

* att funktionshindrade gruppers utsatthet bör inkluderas i överväganden kring svenskt bistånd och att strategier för att nå de funktionshindrade med bistånd behöver utvecklas utöver de insatser som redan idag förekommer. Detta skall finnas med i det bilaterala biståndet likaväl som inom det humanitära katastrofbiståndet. Sverige bör också arbeta för att funktionshindrade i högre grad än i dag inkluderas i det multilaterala samarbetet inom FN, Världsbanken och EU.

* att rätten till delaktighet, inflytande och jämlika villkor för personer med funktionshinder sedan länge är en viktig fråga i det svenska utvecklingssamarbetet. Möjligheten till inflytande och delaktighet är ofta begränsad för människor med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning återfinns också ofta bland de allra fattigaste i samarbetsländerna. Det är därför angeläget att människor med funktionsnedsättning uppmärksammas och blir delaktiga i samhällsutvecklingen.

För mig som socialdemokrat är det en självklarhet ”att rätten till delaktighet, inflytande och jämlika villkor för personer med funktionshinder sedan länge är en viktig del av det svenska utvecklingssamarbetet och att Sverige aktivt verkar för att dessa frågor skall ges en central plats”.

Citatet är ur det betänkande som Riksdagen voterade igenom.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home